หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
ศูนย์รวมจิตใจในตำบลสูงเม่น
สินค้า OTOP ในตำบลสูงเม่น
1
2
3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
 
 
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
   
นายมานพ เลิศศิลากุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น  
 
 
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
     
   
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 79 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
   
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
   
 


ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
   
 
พร0023.6/ว433 การจัดการสิ่งปฎิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.6/ว432 ขอจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.6/ว430 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.6/ว431 ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว4361 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
พร00213.5/ว425 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมไทยในบัญชีที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ในเดือนตุลาคม 2565  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.5/ว423 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว421 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว422 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 18-20  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.5/ว425 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 20 ผลงาน  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.5/ว4359 การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท.  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.4/ว4358 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.4/ว4355 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.4/ว4356 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.4/ว4357 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท.  [ 22 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.6/ว4323 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566  [ 21 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.5/ว4326 โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  [ 21 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว13455 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.(อบต.)  [ 21 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว13456 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 21 พ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว13457 การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  [ 21 พ.ย. 2565 ]    
 
   
 
อบต.ร้องกวาง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง การบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ปากกาง สาระสำคัญงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ปากกาง ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหรือชุดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน EMS [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ปากกาง ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหรือชุดดับเพลิง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแล้ง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง Kick Off การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง ดำเนินโครงการออกตรวจหัวประปาดับเพลิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ป้าก [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ป้าก สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมถมลูกรังทับหลังท่อ หมู่ที่ 3 (ลำเหมืองข้างทุ่งนานางสุทิน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
ทต.สอง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.นาพูน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. น.ส.วัชรี อุตมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายก อบต. นาพ [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 


อบต.น้ำรัด ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับสำหรับโร [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.น้ำรัด ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับสำหรับโร [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.น้ำรัด ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับสำหรับโร [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.น้ำรัด จ้างเหมาคนงานในการสอน ดูแลเด็ก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองการศึกษา ศูนย์พ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุถังพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.สวนเขื่อน เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๘๐ แพร่ (สำนักปลัดเท [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๖๙๖ แพร่ (สำนักปลัด [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.ห้วยหม้าย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเก [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.สอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.นาพูน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างตรวจเช็คซ่อมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค หมายเล [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3030 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาจอมขวัญ หมู่ที่ 5 ตำบล [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่ป้าก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของโรงเรียนอนุบาล อบต.แม่ป้าก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.วังชิ้น จ้างจ้างเหมางานติดตั้งราวเหล็กกันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.ป่าสัก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
กั้นน้ำลำเหมืองร่องเกลี้ยง (7 มิ.ย. 2565)    อ่าน 134  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 มิ.ย. 2565)    อ่าน 63  ตอบ 2  
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ผลิตภัณฑ์ไม้ในชุมชน

สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
   
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054-547-298

โทรสาร : 054-547-298
LINK เพิ่มเติม
   
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
    จำนวนผู้เข้าชม 5,802,015 เริ่มนับ 26 เม.ย. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 054-547-298
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10